Registracija pravno lice


Poštovani korisnici,

U toku je izrada forme za pravna lica koja će uskoro biti dostupna za korištenje svim korisnicima koji žele da se registruju kao pravno lice na BCX menjačnici.

Trenutno možete da se registrujete kao pravno lice, na način da potrebne dokumente za verifikaciju šaljete na našu email adresu info@bcx.ba.

Što se tiče dokumenata neophodnih za verifikaciju naloga za pravna lica, potrebno je sledeće:
  • Kopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra ili rešenja o registraciji;
  • Kopija Obaveštenje o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti – statistika;
  • Kopija Poreskog broja (JIB/ID) i PDV broj ako je klijent obveznik PDV-a;
  • Lična karta/vozačka dozvola (obostrano) ili pasoš (jednostrano) za ovlašteno lice/lica (direktor ili prokurista);
  • Odluka direktora na memorandumu o kreiranju korisničkog naloga na bcx.ba sa navedenom osobom/osobama koje će koristiti platformu (sa pečatom i potpisom);
  • Lična karta/vozačka dozvola (obostrano) ili pasoš (jednostrano) za sve vlasnike pravnog lica upisane u sudski registar koji imaju vlasnički udio od 20% ili više;
  • U slučaju da je vlasnik pravnog lica u iznosu preko 20% vlasništva drugo pravno lice, takođe je neophodno dostaviti lične podatke i dokumente svih vlasnika sa udelom preko 20%. To se odnosi i na sve dalje nivoe vlasništva, odnosno zahtev je da se identificiraju krajnja fizička lica u vlasništvu povezanih pravnih lica (Ultimate business owner). U određenim slučajevima može se dati i izjava o stvarnom vlasništvu.
Osim ovih dokumenata, na platformi ćete pod verifikacijom bankovnih računa uneti podatke za jedan ili više bankovnih računa koje glase na vašu kompaniju i kao dokaz poslati sliku ili dokument izvoda sa bankovnog računa na kojem se jasno vidi naziv banke, naziv i sjedište vašeg preduzeća i broj transakcionog računa.

Za dodatna pitanja stojimo na raspolaganju.

Srdačan pozdrav, BCX tim.